OUR MAIN DESIRE

is to bring the Cham's spirit into fashion and show it to the world

Products

Click Here

They Said

Click Here

Contact Us

Click Here

Traditional Art Cham in Vietnam

New Straits Times -  Malaysia, 3-11-1997   CHAMPA is the oldest country in Central Vietnam and its history shows that it has a close tie with the Malay Archipelago since both countries are from the same Austranesian family tree. To promote its history and the relationship between the Champas and…

Trần Mỹ: Doanh nghiệp thổ cẩm đầu tiên

báo Lao động, 18-1-1996 Dệt thổ cẩm là nghệ truyền thống của người Chăm đang trên đà mai một và có nguy cơ bị thất truyền, nhưng đã có người ở làng Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước - Ninh Thuận dám đứng ra tổ chức một doanh nghiệp. Điều thú…